Tổng bài viết

Tổng số bài viết đã public của user có ID 4 trong tháng 4/2024: 11